Bali temples – the water spring of Tirta Empul

Bali temples – the water spring of Tirta Empul

Tirta Empul

Tirta Empul – Purification rituals

Plouase ușor dimineața. Venisem pe scuter din Ubud, era cald și înăbușitor. Mi-am pus sarongul care trebuia să îmi acopere genunchii și am intrat în templu. Soarele era dogoritor, dar apa izvorului era rece. Ofrandele erau risipite peste tot, la fel și numeroșii oameni. Toate națiile, toate culturile, de la bătrâni la tineri. Credeau în Vishnu sau nu, izvoarele erau atracția principală. Legenda spune că Vishnu, a lovit o stâncă și a creat izvorul, pentru a revigora oamenii care se luptau cu un demon.

Izvorul sfânt sau Tirta Empul e locul unde balinezii hinduși vin pentru a se purifica. Sunt 30 de jeturi de apă împărțite în două bazine. Din câte am înteles, primul este folosit pentru ritualurile de purificare ale oamenilor, iar al doilea pentru diferite obiecte sau diverse ceremonii. Ultimele două izvoarele din primul bazin sunt ale morților, deci nimeni nu intră sub ele.

Se stătea la coadă pentru a intra în apă. Mă fascina cum fiecare persoană medita sau se ruga sub fiecare jet de apă, încercând să respecte ritualurile pe cât de mult posibil. Stau cuminte pe margine și privesc. Apa era rece și clară. Bătrâni se miscau încet, așezându-și ofrandele pe margine, apoi treceau prin apa rece cu mâinile în poziția rugăciunii Namaste. Încerc să ghicesc rugăciunile pe care oamenii le înalță către Zeul Apei, încerc să văd cu ochii minții cum apa purifică.

Tirta Empul

EN: It rained a bit in the morning. We came by motorbike from Ubud, and it was now hot and airless. I put on my sarong which needed to cover my knees and I entered the temple. The sun was strong, but the water from the spring was cold like all mountain springs. Offerings were everywhere, the same as the numerous people. All nations, all cultures, from young people to old man. Vishnu believers or not, the springs were the main attraction. The legend says that Vishnu split a rock and created the water spring, to revigorate the people which were fighting a demon.

The Holy Water Spring or Tirta Empul is the place where the Balinese of Hindu religion come for a ritual of purification. There are 30 water spouts divided between two pools. From what I understood, the first is used for the usual purification rituals of people, while the second is for objects and different rituals. The last two water spouts from the first pool are for dead people, so nobody is entering under them. 

A queue was formed for entering the water. I was fascinated how each person was meditating or praying under each water spouts, trying as much as possible to respect the rituals. I sit on the side and watch. The water was cold and clear. Old people were slowly moving, putting the offerings on the side of the pool, and then were passing through the cold water with their hand clasped in a Namaste prayer. I try to guess the prayers that people rise to the God of Water, and to visualise how the water purifies everything. 

Tirta Empul

Peaceful silence – the Jeroan

Tirta Empul e cu siguranță unul din cele mai aglomerate temple pe care le-am vizitat în Bali. După ce am stat câteva minute bune într-un colț lângă izvoare, am fugit de aglomerație și am ajuns în partea poate cea mai frumoasă a templului. Una din curțile interioare, numite Jeroan. Aici oamenii veneau să se roage. Mi s-a părut mult mai autentic decât izvoarele aglomerate. Era liniște, simțeai că poți să gândești în pace sau să îți golești mintea doar privind apa calmă a lacului.

M-am așezat pe niște trepte și priveam în gol. Mintea-mi era goală, priveam verdele contrastând cu tonurile închise ale pereților de piatră, înnegriți de timp. Vedeam prin apa cristalină fețele oamenilor, care stăteau ca și mine, în tăcere, privind în jur.
Tirta Empul

EN: Tirta Empul is definitely the most crowded temple that I visited in Bali. After I stayed for a while in a corner near the water springs, I ran from the crowd and reached maybe the most beautiful side of the temple. One of the inner courtyard, named Jeroan. Here people came to pray. It felt more authentic than the crowded water springs. It was quite, you felt that you can think in peace or just empty your mind by looking at the calm water of the pond.

I was sitting on some steps and starring in a fixed point. My mind was empty, I was seeing the green contrasting with the darker tones of the stone walls, blackened by time. I saw through the clear water reflections of people faces, which were staying just as me, silently, watching around. 

Tirta Empul

Tirta Empul

Life colours – the Koi

Într-unul din bazinele din templu înnoată pești koi. O specie de crap, ce provine din Japonia, în culori puternice ce simpolizează puterea interioară, perseverența sau împlinirea destinului.

Templele din Bali pot părea întunecate la prima vedere, cu ziduri de piatră, pe care timpul și propabil fumul de la ritualuri le înnegresc, dar ofrandele multicolore risipite peste tot, copacii și toată vegetația din jur le dau culoare. E culoarea naturii, fără aurul orbitor al turnurilor mărețe. Fiecare lucru pare asezat cu un scop anume, să te facă să admiri natura, frumusețea și să găsești simboluri ascunse. Fiecare grădină, lac, copac sau vietate te fac să întelegi că ești doar o mică parte dintr-un tot, unde fiecare își are rolul lui și fiecare își are propriile puteri.

Tirta Empul

EN: In one of the ponds from the temple are koi fish swimming. A carp species, originated from Japan, in strong colors which symbolise inner strength, perseverance or destiny fulfillment. 

Bali temples can seem dark at first sight, with stone walls, which time and maybe the smoke of incense from rituals blackens them, but the multicoloured offerings spreaded everywhere, the trees and vegetations around give them colour. Is the colour of nature, without the blinding gold of tall towers. Each thing is placed with a certain purpose, making you to admire nature, beauty and to find hidden symbols. Each garden, lake, tree or living being makes you understand that you are just a small piece of the whole, where each of us has its role and its own powers. 

Tirta empul

Copyright © : For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to the original.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: