Browsed by
Tag: Black Sea

Freedom was born in the tent- Travel to Romania (Vama Veche)

Freedom was born in the tent- Travel to Romania (Vama Veche)

 

Lucian Blaga spunea “Veșnicia s-a născut la sat”. Ca să parafrazez, pentru mine, libertatea s-a născut la cort.

Cu trenul sau cu masina, de câte ori mă îndrept spre mare, sufletul mi se desprinde de corp și prinde aripi. Vrea să ajunga mai repede la mare, nenorocitul. Doar nu degeaba sunt făcută 60% din apă, mereu vreau să ajung la ea.

EN: Lucian Blaga was saying “Eternity was born in the village.”. To paraphrase, for me freedom was born in the tent.

By train or by car, every time I am heading to the sea, my soul is detaching itself from my body and starts flying. It wants to arrive faster to the sea, poor thing. Is not for nothing that I am made 60% of water, I always want to arrive at it.

 

Pentru că eu așa sunt fericită, mângâiată de valuri, cu pielea sărata, cu picioarele acoperite de nisip. Diminețile perfecte sunt alea când soarele îmi încălzește cortul, cu roua dimineții încă lucind ușor, cu sunet de valuri și miros de vara. Vântul îmi șuieră povești aduse de pe mare, căci marea le știe pe toate, și le spală pe toate. Știe el mai bine cum să te trezească. Nici nu e greu. În timp ce-ți șoptește taine, îți aduce arome de cafea combinate cu mirosul mării.

EN: Because this is how I am happy, caressed by waves, with salty skin, with feet covered in sand. My perfect mornings are those when the sun is heating my tent, with the morning dew sparkling lightly, with the sound of waves and the smell of summer. The wind is whispering me stories brought by the sea, because the sea knows it all, and it washes it all. He knows better how to wake you up. Is not even hard: while he’s whispering you mysteries, he brings you aromas of coffee combined with the smell of the sea. 

 

Păstrați-vă pentru voi luxul cazării la hotel la mare și lasați-mi mie cortul. Nu vreau geamuri prin care sunetele nu străbat, mie îmi cantă marea cantece de leagăn înainte să adorm. Și cum să mă izolez voit de toate poveștile oamenilor ce trec pe lângă cort? Aud iubiri, dezamăgiri, libertăți. Încrederea în fericire mi-e redată de tinerii care se distrează până la răsărit. Au ei timp să doarmă pe plajă apoi, doar plaja ne adoptă pe toți. Văd oameni cu copii pe care îi aduc unde și-au petrecut ei anii cei mai zbuciumați. Aici, toată lumea se transformă.

EN: Keep for yourself the luxury of hotels, and leave me the tent. I do not want windows through which the sounds are not passing, the sea is singing me lullabies before going to sleep. And how to willingly isolate myself from all the stories of the people who are passing by near my tent? I am hearing loves, disappointments, freedoms. The trust in happiness is brought back to me by the young people partying till sunrise. They have enough time to sleep on the beach after, the beach is adopting us all. I am seeing people with children, bringing them to the place where they spent their most tumultuous years. Here, everybody is changing.

 

Aici, oamenii uită de inhibiții, de norme și de reguli. Marea ne acceptă pe toți, așa cum suntem. Prieteniile se leagă mai ușor la un pahar de Mojito rece. Soarele apune în fiecare seară pentru a ascunde pasiunile de ochii curioșilor. Muzica acoperă gemetele, dansurile devin ritualuri sălbatice, nisipul devine plapumă si ochii ne sclipesc de fericire. Aici concertele trupelor preferate îți ajung mai repede în suflet. Aici se nasc amintiri pe care le vom purta cu noi o viață.

EN: Here, people forget inhibitions, norms, and rules. The sea accepts us, just like we are. Friendships are tight more lightly while drinking a cold M0jito. The sun sets every evening to hide passions from the eyes of the curious. The music covers the moans, dances are becoming savage rituals, sand is becoming blanket and eyes are shining with happiness. Here the concerts of your favorite bands are reaching faster your soul. Here memories are born, memories which we will carry with us a lifetime.

 

Da, pentru mine libertatea s-a născut aici și dacă e să mă întrebi pe mine, aici o să și devină nemuritoare. Că vrei să te izolezi de toți, aici e locul. Că vrei să te îndrăgostești, aici e locul. Că vrei să te distrezi ca nicăieri în lume, aici e locul. Aici suntem toți egali, aici suntem toți liberi. Trebuie doar să întindem mana și să luăm libertatea purtată de-un val. Prinde-o repede că valul o duce înapoi în larg și cine știe când o mai prinzi. Și ține minte ce a zis Chirilă: “soarele, oricât m-aș chinui, nu răsare din blocul de vizavi (…) nu mai vreau să fac dragoste-n pat, marea a-nțeles și m-a adoptat”

EN: Yes, for me freedom was born here, and if you ask me, here is going to become immortal. If you want to isolate yourself from everybody, here is the place. If you want to fall in love, here is the place. You want to party as nowhere else in the world, here is the place. Here we are all equal, here we are all free. We only need to reach our hand and take the freedom carried away by a wave. Catch it fast, because the wave is taking it back offshore and who knows when you can catch it again. And remember what Chirilă said ” as much as I try, the sun is not rising from the building across the street […]. I don’t want to make love in bed anymore, the sea understood me and embraced me.”

 

Copyright ©: For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to its original source.

%d bloggers like this: